logo_bg

ผู้วิจัยควรทราบ:

การประชุมจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ ครั้งต่อไป: วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 57
ผู้วิจัยที่มีความประสงค์จะยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการประชุมครั้งที่ 12/2557 วันอังคารที่ 16 ธ.ค. 57 จะต้องยื่นภายใน: วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 57 ก่อนเวลา 15.00 น.
ในแต่ละรอบการประชุม สามารถรับโครงการวิจัยเข้าพิจารณาได้จำนวนสุทธิ: 15 โครงการ/รอบ เท่านั้น**
ขณะนี้มีโครงการวิจัยสำหรับเข้ารอบประชุมวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 57 จำนวน: 10 โครงการ
จะรับโครงการวิจัยสำหรับเข้ารอบประชุมวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 57 อีก: 5 โครงการ

 

ประชาสัมพันธ์:

Dog_in_mailbox.กำหนดการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนประจำปี 2558 "Download"

MU-SSIRB

Dog_in_mailbox.ประกาศค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ.2557 (ใหม่่) "Download"

 

icon_download
facebook_icon